Bractwo


REGULAMIN
BRACTWA TRZEŹWEJ RZECZYWISTOŚCI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Bractwo Trzeźwej Rzeczywistości zwanej dalej Bractwem jest stowarzyszeniem zwykłym
i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego regulaminu.
§ 2
Bractwo jest wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy wybrali abstynencję od alkoholu jako podstawową zasadę przy realizacji swoich życiowych planów, kierują się wartościami chrześcijańskimi i którym bliska jest troska o dobro Polski i społeczności lokalnych.
§ 3
Terenem działania Bractwa jest obszar Unii Europejskiej.
§ 4
Siedzibą Bractwa jest Szczytno.
§ 5
Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i osób niestowarzyszonych.
§ 6
Bractwo ma prawo używać pieczęci oraz może posiadać legitymacje, symbole i odznaki ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
Bractwo, po jego zarejestrowaniu, nabywa zdolność sądową. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANI
§ 8
Celem działania Bractwa jest:
1. Troska o utrzymanie członków Bractwa w stałej abstynencji.
2. Uczenie kultury życia bez alkoholu.
3. Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
5. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno – etycznych.
6. Propagowanie idei trzeźwości wśród społeczeństwa, szczególnie wśród młodzieży.
7. Współpraca z Kościołem oraz kościelnymi bractwami trzeźwości.
8. Propagowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych i prospołecznych.
9. Ochrona interesów członków Bractwa.
§ 9
Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie różnych form zajęć socjoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy.
2. Rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu – obozy
i warsztaty, itp.
3. Organizowanie obozów rehabilitacyjno – terapeutycznych.
4. Współpracę ze Służbą Zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej
i rehabilitacji.
5. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, politycznymi i organami państwowymi
i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, promowania norm moralno – etycznych.
6. Upowszechnianie tradycji patriotycznych, społecznych, oświatowych, kulturalnych
i samorządowych w szkołach.
7. Promowanie i organizowanie akcji społecznych.
8. Organizowanie pomocy prawnej dla obrony interesów członków wobec urzędów i instytucji.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkiem Bractwa może być tylko osoba fizyczna.
§ 11
Członkowie Bractwa dzielą się na:
1. Członków założycieli
2. Członków zwyczajnych
3. Członków wspierających
4. Członków honorowych.
§ 12
1. Członkiem założycielem jest osoba, która znajduje się na „Liście założycieli Bractwa Trzeźwej Rzeczywistości”, która wzięła udział w zebraniu założycielskim w dniu 27.11.2011 roku.
2. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna deklarująca swoją abstynencję od alkoholu, akceptująca zasady ideowo – programowe Bractwa.
3. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Bractwa, która oświadczyła wolę czynnego wspierania celów działalności Bractwa, zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
4. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w realizację celów bractwa.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. Dodatkowo decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego poprzedza trzymiesięczny okres oczekiwania kandydata.
6. Honorowe członkostwo w Bractwie przyznaje na wniosek Zarządu, Walne Zabranie.
§ 13
1. Członek założyciel i zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Bractwa;
c) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Bractwa
o skreśleniu z listy członków;
d) Noszenia odznaki i legitymacji Bractwa;
e) Korzystania w celach niezarobkowych z urządzeń i pomocy Bractwa.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego realizowania celów regulaminowych Bractwa;
b) Przestrzegania regulaminu działania i uchwał władz Bractwa;
c) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Bractwa;
d) Dbania o dobre imię i wizerunek Bractwa.
§ 14
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada pozostałe prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszego regulaminu.
§ 15
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku określonego w § 13 ust.1 pkt. a, oraz ust 2 pkt. c.
§ 16
1. Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Bractwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) Śmierci członka Bractwa;
3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy uchwałą zarządu Bractwa podjęta większością 2/3 głosów;
4) Wykluczenia za działanie na szkodę Bractwa – uchwałą Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów.
2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY BRACTWA TRZEŹWEJ RZECZYWISTOŚCI
§ 17
Władzami Bractwa są:
1. Walne Zebranie Członków
§ 18
1. Kadencja Zarządu Bractwa trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Bractwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§ 19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Bractwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym – członkowie założyciele oraz zwyczajni,
2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebrane Członków zwołuje się raz w roku w pierwszym kwartale.
3. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż miesiąc po upływie kadencji władz Bractwa.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie w liczbie 1 do 3.
6. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Bractwa.
7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszym terminie.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Uchwalanie regulaminu działania i jego zmian,
2. Uchwalanie regulaminów władz Bractwa,
3. Wybór i odwołanie członków Bractwa,
4. Wybór i odwołanie Skarbnika Bractwa,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Bractwa,
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich,
7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bractwa i przeznaczeniu jego majątku,
9. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
11. Uchwalanie regulaminu działania,
12. Inne wynikające z niniejszego regulaminu działania.
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków z głosem stanowiącym.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. b.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie sprawami, dla których zostało powołane.
Zarząd Bractwa
§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Bractwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Zarządu Bractwa.
2. Zarząd składa się z 3,5 lub 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i wiceprezesa oraz Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 25
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. Ustalanie budżetu Bractwa,
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Bractwa,
4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
Skarbnik Bractwa
§ 26
1. Do zadań Skarbnika Bractwa należy:
1) Założenie i prowadzenie rachunku bankowego Bractwa,
2) Prowadzenie księgowości,
3) Przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów i wydatków za rok ubiegły,
4) Przygotowanie dla Zarządu projektu preliminarza dochodów i wydatków na rok następny.
5) Pilnowanie dyscypliny finansowej organów Bractwa,
6) Składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązywaniu się członków Bractwa z obowiązków finansowych wobec Bractwa,
2. Skarbnik bierze udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosowania.
3. Kontrasygnata Skarbnika jest niezbędna przy wszystkich decyzjach majątkowych Zarządu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 27
Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28
1. Źródłami powstania majątku Bractwa są składki członkowskie, których wysokość uchwala Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
2. Bractwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 29
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Bractwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu z zastrzeżenie § 27ust. 3.
§ 30
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Bractwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu z zastrzeżenie § 27ust. 3.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA REGULAMINU DZIAŁANIA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 31
1. Uchwalenie Regulaminu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Bractwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Bractwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Bractwa.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Bractwa nie uregulowanych w regulaminie działania, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)

Szczytno, dnia 27.11.2011 r.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania